Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenia OC działalności

Nawet najlepszemu fachowcowi zdarza się popełnić błąd. Na wypadek takich sytuacji ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie OC działalności gospodarczej.

OC komunikacyjne

Czym są ubezpieczenia OC działalności gospodarczej?

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest kierowane do osób fizycznych, prawnych oraz jednostek administracyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Zapewni ono ochronę ubezpieczeniową w przypadku wyrządzenia szkody na osobach trzecich (spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub innego uszczerbku na zdrowiu), a także na ich mieniu (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy) w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem mienia.

› Porównywarka ubezpieczeń OC ‹

Zakres ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności może być również rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za produkt lub wykonaną usługę, jak również:

- rozszerzenie ubezpieczenia o zakres terytorialny, np. poza terytorium Unii Europejskiej;
- szkody w nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu czy dzierżawy;
- szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego;
- szkody wyrządzone przez podwykonawców;
- szkody wynikające z przedostania się do powietrza, wody lub gleby jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;
- szkody wynikające z prac wyburzeniowych;
- ubezpieczenie od czystych spraw majątkowych;
- szkody wynikające z organizacji imprez;
- szkody spowodowane w podziemnych urządzeniach lub instalacjach w trakcie wykonywania prac;
- odpowiedzialność za koszty poniesione na usunięcie lub demontaż wadliwych produktów, jak i montaż produktu;
- szkody powstałe po wykonaniu określonej usługi wynikające z ich wadliwego wykonania;
- szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;
- szkody spowodowane przez maszyny rolnicze i budowlane i inne.

Rodzaje ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

OC deliktowa – ten rodzaj ubezpieczenia dotyczy odpowiedzialności za czyn niedozwolony. Znaczy to, że jesteś odpowiedzialny za daną szkodę, mimo że szkoda została wyrządzona nieumyślnie. Przykładem może być sytuacja, w której podczas wykonywania prac remontowych, z wysokiego budynku element konstrukcyjny spada na samochód zaparkowany w pobliżu budowy.

OC kontraktowa - rodzaj ubezpieczenia, które dotyczy odpowiedzialności za szkody wywołane przez niewykonanie lub niezgodne z warunkami umowy zobowiązanie. Przykładem może być pomyłka księgowej w obliczeniach na zeznaniu podatkowym ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w działalności gospodarczej

Zakres ubezpieczenia OC z tytułu działalności gospodarczej jest bardzo różny w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Bywa że zakres ubezpieczenia obejmuje tylko odpowiedzialność z tytułu posiadania i użytkowania nieruchomości. Czasami przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju deliktowa odpowiedzialność cywilna, za szkody na osobie i na mieniu, bez konkretnego ich wyszczególnienia. Polisa ubezpieczenia OC z tytułu działalności gospodarczej może uwzględniać też nieprawidłowe wykonanie zlecenia.

Warto zatem dokładnie sprawdzić co oferuje ubezpieczyciel w umowie ubezpieczenia OC z tytułu działalności gospodarczej, żeby zapobiec sytuacji, w której szkody, które mogą się przydarzyć w związku z naszą działalnością, nie są uwzględnione w ubezpieczeniu. Warto też prześledzić klauzule dodatkowe oferowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe i wybrać dla siebie odpowiedni pakiet.