Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC zawodowe

Jeżeli wykonujesz zawód wiążący się z dużą odpowiedzialnością, jest bardzo możliwe, że masz obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Jakie są warunki takiego OC zawodowego?

OC komunikacyjne

Czym są ubezpieczenia OC zawodowe

Ubezpieczenia OC zawodowe jest ubezpieczeniem obowiązkowym i jest adresowane do tych podmiotów, które posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów wiążących się ze szczególną odpowiedzialnością. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich w przypadku spowodowania przez ubezpieczonego szkody związanej z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością. Warunki OC ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów.

› Porównywarka ubezpieczeń OC ‹

Zakres ubezpieczeń zawodowych

Ochrona obowiązuje w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej i obejmuje szkody wyrządzone, jako skutek działania lub zaniechania ubezpieczonego w związku z prowadzeniem czynności agencyjnych, doradztwa finansowego, notariusza, adwokata i działalności brokerskiej. W tym ostatnim przypadku ubezpieczeniem OC zawodowym objęte są również szkody wyrządzone przez osoby, za pośrednictwem których ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie. Ubezpieczeniem objęta jest również odpowiedzialność cywilna architektów oraz inżynierów budownictwa związane ze szkodami wyrządzonymi podczas wykonywania samodzielnych działań technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

OC zawodowe nie obejmuje

Szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w firmie przez ubezpieczonego, jak również osobom za pośrednictwem których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne czy brokerskie. Szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, lub innej osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Ubezpieczenie OC zawodowe nie obejmuje również szkód polegających na zapłacie kar umownych i powstałych w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek i ataków terroru. Ubezpieczeniu nie podlegają również szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w przypadku określonych działalności:

- Doradca podatkowy - po skreśleniu z listy doradców podatkowych lub po pozbawieniu uprawnień do wykonywania doradztwa podatkowego;
- Notariusz - po skreśleniu z listy notariuszy, jak również w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu;
- Adwokat - po skreśleniu z listy adwokatów i zawieszenia prawa do wykonywania zawodu;
- Detektyw - po cofnięciu licencji.

Wyróżnia się następujące ubezpieczenia zawodowe

- OC adwokatów
- OC aradców prawnych
- OC podmiotu przyjmującego zamówienia
- OC prowadzącego biura rachunkowe
- OC biegłych rewidentów
- OC doradców podatkowych
- OC zarządców nieruchomości
- OC pośredników nieruchomości
- OC rzeczoznawców majątkowych
- OC organizatorów imprez masowych
- OC organizatorów turystyki
- OC podmiotów eksploatujących obiekty jądrowe
- OC architektów i inżynierów budownictwa
- OC rzecznika patentowego
- OC podmiotów ratownictwa medycznego
- OC podmiotów certyfikujących podpis elektroniczny
- OC agentów ubezpieczeniowych
- OC brokerów ubezpieczeniowych